کی روش برای سیدجلال دست به قلم شد

تاریخ: 1397/09/11
زمان: 17: 06
نوع: خبر
تا دقایقی دیگر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی که با خط زدن سیدجلال حسینی زمینه خداحافظی او از تیم ملی را به وجود آورد پیغام خود را درخصوص خداحافظی او از تیم ملی منتشر خواهد کرد.

تا دقایقی دیگر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی که با خط زدن سیدجلال حسینی زمینه خداحافظی او از تیم ملی را به وجود آورد پیغام خود را درخصوص خداحافظی او از تیم ملی منتشر خواهد کرد.