جلد روزنامه گل پنجشنبه 26 اسفند 1395 / امید نمی نشیند و غصه بخورد

تاریخ: 1395/12/26
زمان: 00: 14
نوع: خبر
مهمترین تیتر امروز روزنامه گل را به نقل قولی از امید عالیشاه اختصاص دادیم که در مورد شرایط فعلی اش با ما گفت و گو کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، آخرین جلد خودمان در سال 95 را به نقل قولی از امید عالیشاه اختصاص دادیم که بعد از شکستن سکوتش پس از چندین ماه به ما گفت که امید نمی نشیند و غصه بخورد.
خیابانی هم گفته است اگر با فحش دادن به من مردم خوشحال می شوند اشکالی ندارد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.