آشتی غیرمنتظره بعد از جنگ بزرگ

تاریخ: 1396/02/01
زمان: 21: 19
نوع: خبر
قائله استقلال و تراکتور، در فرودگاه خوابید.

به گزارش سایت روزنامه گل، شاید وقتی خالد شفیعی و امید ابراهیمی در پایان بازی استقلال و تراکتورسازی با هم یقه گیری کردند، فکرش را هم نمی کردند دو ساعت بعد در فرودگاه به پست هم بخورند و ناچار شوند در کمترین فاصله از یکدیگر سوار طیاره شوند!