b_Newsدربرنامه ورزش و مردم

جلدروزنامه گل سانسور شد

تاریخ: 1395/11/09
زمان: 12: 15
نوع: خبر
در انتهای برنامه ورزش و مردم جلد اکثر روزنامه های روز شنبه نمایش داده شد اما چرا روزنامه گل از این فهرست حذف شد؟

به گزارش سایت روزنامه گل، درانتهای برنامه ورزش و مردم جلد اکثر روزنامه های روز شنبه نمایش داده شد اما چرا روزنامه گل از این فهرست حذف شد؟ جواب روشن است جلد روزنامه گل به حمایت مردم و افکار عمومی در فضای مجازی از عادل فردوسی پور اشاره داشت و ما به هشتک:«من _ یک _عادل_ فردوسی پور _هستم» اشاره کردیم که قطعا این جلد به مذاق مدیران تلویزیون خوش نیامده و به همین دلیل تیغ سانسور روی جلد روزنامه گل در این برنامه کشیده شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.