b_Newsمرد و مردانه با تراکتور بازی می‌کنیم

خوردبین: برنامه 90 نشان داد که پرسپولیس بیشتر از بقیه از داوری ضرر کرده

b_News امیدوارم خانم ترانه باز هم جایزه بگیرد