جیک جیک مستون ورسید زمستون!

تاریخ: 1396/08/22
زمان: 11: 19
نوع: خبر
شهرام وزیری

انتظار این است تیم‌هاي دولتی وزیر تیول دولت که توپ‌شان در میدان‌ها بی‌اذن واجازه مدیران والا مقام بالا سری نمي‌چرخد وگویی نبایدهم که بچرخد تا دخلش که هیچ خرجش از جیب جناب دولت بگذرد حداقل به لحاظ رعایت قوانین و آیین‌نامه‌هاي مالی مي‌طلبد حساب شان روشن‌تر وکتاب‌شان صریح‌تر از بقیه تیم‌ها باشد.
تیم‌هايي که طبق قانون ومقررات سازمان‌هاي دولتی برای هزینه کردن یک قران نیاز به ده‌ها مجوز و امضا وپاراف پای سند‌هاي شان دارند و هر ساله هم در پایان سال مالی موظفند بیلان و تراز مالی شان را به تایید ذی‌حسابان و مدیران بالاسری برسانند تا در صورت تصویب بودجه واعتبارات سال آتی شان تامین اعتبارشود... حالا چه شده همین تیم‌هاي دولتی در پس  سال‌ها خواب خرگوشی وقتی AFC چرت‌شان را پاره مي‌کند وپا پیش مي‌گذارد بخوان پا بیخ گلوی‌شان مي‌گذارد تا راستی و درستی عملیات مالی‌شان را محک بزند تازه اساتید تیمداري ما به صرافت مي‌افتند که...‌اي دل غافل... عسس از راه رسید حالا چه خاکی بر سراین فوتبال تا گلو بدهکار خلافکار بکنیم که پاک نشان جلوه کند؟!
و از آنجايي كه همیشه خدا مدیریت فوتبال ما مدرسه‌اش دیر می‌شود و بیش ازهمه مدرسه همین استقلال وپرسپولیس خواب‌آلوده وسط لحاف خوابیده دیرشان شده و می‌شود... حالا بایدهم در پس آن همه سال‌هاي شوخ‌شنگی تازه حالی شان شود که الفبای فوتبال حرفه‌اي چیست وچگونه باید با آن تکلم کرد؟!
با نگاهی به چرخه ظهور وحضور مدیران عالیجاه استقلال و پرسپولیس و الا ما شاءا... کمیت حضور آن همه مدیر گذری و کیفیت عمل وراندمان کاری‌شان در پس انباشتگی ضرر وزیان‌هاي جاری وادواری و... آنچه این میان قابل تامل‌تر است و درد‌نا‌ک‌تر...  تساهل و تسامح وساده‌انگاری آن دسته از مدیران وانتصاب کنندگان  و آمران بالاسری در گزینش و انتخاب و انتصاب مدیران انتصاب شونده ‌پایین‌دستی در همین تیم‌هاست...چه روزگاری از سوی آن دسته از روسای وقت ورزش که معاونان محترم رییس‌جمهور بودند وچه بعدها که یکی‌یکی همین جنابان وزرای معززورزش باشند... همه بی‌کم وکاست بدین سیاق عمل کردند تا برآیند و نتیجه عمل چنین انتصابات کور در پس و پیش میزهای دراز مدیران ومیزهای گرد هیات مدیره‌هاي استقلال و پرسپولیس همینی باشد که باشد و تازه جناب وزیر معزز ورزش بفرمایند... باید اینگونه تیم‌ها تراز‌ها وبیلان‌هاي خود را سال به سال جهت تصویب به ما ارايه مي‌دادند!
عدم نگاه ونگرش جدی از سوی مدیران بالا‌سری – روسای مجامع – به کیفیت کار مدیران پایین دستی ودر نتیجه کوتاهی در ارايه گزارش‌ها وتراز‌ها وبیلان‌ها و عدم شفافیت‌هاي مالی در اینگونه تیم‌هاست که امروزه کار به زیر سوال رفتن ما کشیده... سوالی که  توسط اهالی فوتبال سال‌ها در جیک جیک مستون چنین مدیران  بی‌جواب ماند آنقدر ماند و ماند تا روی هم تلنبار شود و برسد زمستونی که در جواب سوال غریب غرباي AFC بد‌جوری زبان‌شان بگیرد و تپق زنان تلو‌تلو خود را به در و دیوار این فوتبال خود ساخته بزنند!
جیک جیک مستونی که بی خیال عالم و آدم هی با خرید‌هاي بی‌حساب وگم کرده کتاب میلیاردی و بالا آوردن شکم این فوتبال از قرض و قوله و ضرر و زیان و بدهکاری روی دیون‌هاي انباشته  تاحالا برسد که در سرمای زمستونش مثل بید بلرزند و با کاسه چه‌ کنم، چه کنم در خزانه خانه دولت فخیمه بست بنشینند!